• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتر پردل فدافن درسمت خود به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم دانشگاه در سمت خود ابقاء شد.

دكتر پردل فدافن درسمت خود به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم دانشگاه در سمت خود ابقاء شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر مهدي پردل فدافن به مدت يكسال ديگر درسمت خود به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقاء شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان