• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

مهندس رضوي مدير عمراني دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي مهندس سيد مصطفي رضوي به مدت يكسال به عنوان مدير عمراني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب  شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان