• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتر بهره پور سرپرست اداره كل خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه شد/ تشكر از دكتر نبوي

دكتر بهره پور سرپرست اداره كل خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه شد/ تشكر از دكتر نبوي

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر داود بهره پور به مدت يكسال به عنوان سرپرست اداره كل خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب  شد.

همچنين آقاي دكتر سروري مجد طي نامه اي از زحمات آقاي دكتر سيد محسن نبوي كلات در مدت تصدي اين پست تشكر و قدرداني كرد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان