دكتر خير خواه رییس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوی شد

چاپ

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر اسماعيل خير خواه به عنوان رییس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوی منصوب شد.