• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتر خير خواه رییس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوی شد

دكتر خير خواه رییس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوی شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر اسماعيل خير خواه به عنوان رییس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوی منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان