مدیر گروه آموزشی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد

چاپ

مدیر گروه آموزشی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد
با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
سرکار خانم دکتر لیلی متولی زاده نائینی به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد