سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

چاپ

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر سروری مجد ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان ، و نظر به استعفای دکتر سعید خیاط مقدم ، دکتر  فرهاد خام چین مقدم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد .

همچنین از زحمات دکتر خیاط مقدم نیز در زمان مسئولیت قدردانی گردید .