دکتر محمد علی علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ

طی حکمی از سوی دکتر طاهری لاری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد

دکتر محمد علی علیزاده
عضو هیات علمی واحد مشهد و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

همچنین از زحمات دکتر خامچین قدردانی گردید