دكتر ناطق گلستان سرپرست دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي شد

چاپ

با حکم آقاي دکتر طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكتر احمد ناطق گلستان سرپرست پرديس بين الملل گلبهار با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي منصوب شد.