• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر ناطق گلستان سرپرست دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكتر احمد ناطق گلستان سرپرست پرديس بين الملل گلبهار با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان