• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر تيمور تاش مدیر گروه مديريت پروژه و ساخت دانشكده هنر ومعماري شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
دكتر شبنم تيمور تاش به مدت يكسال به عنوان مدیر گروه آموزشي مديريت پروژه و ساخت دانشكده هنر ومعماري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان