• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

آقاي نيك پي كارشناس دفتر رياست (پيگيري هاي ويژه حوزه رياست) شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر فرهاد خام چين مقدم معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:‌
محل خدمت آقاي مهدي نيك پي دفتر رياست (پيگيري هاي ويژه حوزه رياست) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تعيين شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان