آقاي عدالتخواه كارشناس ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه شد

چاپ

با حکم آقاي دکتر فرهاد خام چين مقدم معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:‌
محل خدمت آقاي رمضانعلي عدالت خواه ستاد شاهد و امور ايثارگران  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تعيين شد.