• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكترمهدوي چابك مدير حوزه دانشجويان غيرايراني دانشگاه شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
دكتر سيدجواد مهدوي چابك به مدت يكسال به عنوان مدیر حوزه دانشجويان غيرايراني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان