• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • آقاي دكتر محمد سرافراز يزدي در سمت خود به عنوان رئیس دانشکده پزشکی ابقا شد

آقاي دكتر محمد سرافراز يزدي در سمت خود به عنوان رئیس دانشکده پزشکی ابقا شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر محمد سرافراز يزدي به مدت يك سال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقا شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان