• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

آقاي متجدد رئيس كميته تخصصي ورزش دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي رضا متجدد به عنوان رئيس كميته تخصصي ورزش دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان