• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • آقاي محمد كيوانلو دبير اجرايي كميته تخصصي ورزش دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي شد.

آقاي محمد كيوانلو دبير اجرايي كميته تخصصي ورزش دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي محمد كيوانلو به عنوان دبير اجرايي كميته تخصصي ورزش دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان